คณะกรรมการมูลนิธิ”เมล็ดฝัน”

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

listmarkคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน

พวกเราโชคดีที่ได้คำแนะนำ คำปรึกษาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ทำให้มีกำลังใจ ความมุ่งมั่น และได้มุมมองที่กว้าง ในการดำเนินโครงการค่ะ

riji1_220-250

ชื่อ : ดร.วิทวัส คงคากุล

ตำแหน่ง : ประธาน

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

riji2_220-250

ชื่อ : คุณสายรุ้ง ลีจ้อย

ตำแหน่ง : รองประธาน

อาชีพ : รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสวนพลู

riji3_220-250

ชื่อ : คุณบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

ตำแหน่ง : เหรัญญิก

อาชีพ : นักสังคมสงเคราะห์ รองเลขาธิการสหทัยมูลนิธิ

http://www.sahathai.org/

riji4_220-250

ชื่อ : คุณชีวัน วิสาสะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อาชีพ : นักเขียนนิทานภาพเด็ก

http://www.krucheewan.net/ 

riji5_220-250

ชื่อ : พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ตำแหน่ง : กรรมการ

อาชีพ : นักจิตวิทยาบำบัด,ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซ็นเตอร์

http://www.art4human.com/ 

riji7_220-250

ชื่อ : คุณอัจฉรา ประดิษฐ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อาชีพ : อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

http://www.swu.ac.th/ 

riji8_220-250

ชื่อ : คุณอิสราวดี สุวรรณรังษี

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาองค์กร

อาชีพ : ผู้อำนวยการ บริษัท BLESS Consultant & Communications จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรไม่แสวงกำไร)

http://www.blesscon.com/

riji9_220-250

ชื่อ : คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาองค์กร

อาชีพ : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ,เลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก)

http://j.tpa.or.th/(ภาษาญี่ปุ่น)

http://www.thaibby.in.th/(ภาษาไทย)

riji10_220-250

ชื่อ : คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อาชีพ : นักเขียนนิทานภาพเด็ก

riji11_220-250

ชื่อ : คุณภัทรจารีย์ นักสร้างสรรค์ (น้านิตผึ้งน้อย)

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

อาชีพ : ผู้จัดการ บริษัท งอกงามความคิด จำกัด