คณะกรรมการมูลนิธิ”เมล็ดฝัน”

listmarkคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน

พวกเราโชคดีที่ได้คำแนะนำ คำปรึกษาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ทำให้มีกำลังใจ ความมุ่งมั่น และได้มุมมองที่กว้าง ในการดำเนินโครงการค่ะ

 

riji1_220-250

ชื่อ : ดร.วิทวัส คงคากุล
ตำแหน่ง :
ประธาน
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

riji2_220-250

 

ชื่อ : คุณสายรุ้ง ลีจ้อย
ตำแหน่ง : รองประธาน
อาชีพ : รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสวนพลู

 

 

riji3_220-250

 

ชื่อ : คุณบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
อาชีพ : นักสังคมสงเคราะห์ รองเลขาธิการสหทัยมูลนิธิ
http://www.sahathai.org/

 

riji4_220-250

 

ชื่อ : คุณชีวัน วิสาสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : นักเขียนนิทานภาพเด็ก
http://www.krucheewan.net/ 

 

riji5_220-250

 

ชื่อ : พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : นักจิตวิทยาบำบัด,ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซ็นเตอร์
http://www.art4human.com/ 

 

riji7_220-250

 

ชื่อ : คุณอัจฉรา ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
http://www.swu.ac.th/ 

 

riji8_220-250
ชื่อ : คุณอิสราวดี สุวรรณรังษี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาองค์กร
อาชีพ : ผู้อำนวยการ บริษัท BLESS Consultant & Communications จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรไม่แสวงกำไร)
http://www.blesscon.com/

 

riji9_220-250ชื่อ : คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาองค์กร
อาชีพ : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
(ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ,เลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก)
http://j.tpa.or.th/(ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.thaibby.in.th/(ภาษาไทย)

 

riji10_220-250

 

ชื่อ : คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : นักเขียนนิทานภาพเด็ก

 

 

riji11_220-250

ชื่อ : คุณภัทรจารีย์ นักสร้างสรรค์ (น้านิตผึ้งน้อย)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ผู้จัดการ บริษัท งอกงามความคิด จำกัด