โครงการแลกเปลี่ยนด้านเด็ก ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

ทำโครงการแบบไหน?

listmark โครงการแลกเปลี่ยนด้านเด็ก ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

kouryu2_350-260

เป็นโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ยอมรับวัฒนธรรมที่ต่างกัน เพื่อศึกษา พัฒนาไปด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ จากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กในการจัดกิจกรรมและอบรม จึงจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้นเป็นครั้งแรก (Study Tour to Japan) โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เปิด ปรับ เปลี่ยน จากการศึกษาปฐมวัยที่ประเทศญี่ปุ่น” หลังจากการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไป ทำให้มีคนสนใจและติดต่อมาที่มูลนิธิฯ จำนวนมาก เพื่อขอข้อมูลและส่งบุคลากรเข้าร่วม

listmark ได้จัด Study tour ไปญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก 

โครงการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น“เปิด ปรับ เปลี่ยน จากการศึกษาปฐมวัยที่ญี่ปุ่น” ได้ดำเนินแล้ว ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

สรุปโครงการ

1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 22 คน คัดเลือกผู้เข้าร่วม 13 คน จาก 11 หน่วยงาน ดังนี้

อนุบาลเอกชน 6 แห่ง 7 คน (เจ้าของโรงเรียนอนุบาล 4 คน ครู 3 คน)

สำนักพิมพ์ 1 แห่ง 1 คน (บรรณาธิการหนังสือเด็ก)

มหาวิทยาลัย 2 แห่ง 3 คน (อาจารย์สอนวิชาการศึกษาปฐมวัย)

สื่อมวลชน 1 แห่ง 1 คน (เจ้าหน้าที่ สสส.)

วิทยากรอิสระด้านเด็ก 1 แห่ง 1 คน (สอนดนตรีและจัดอบรมให้เด็กและผู้ปกครอง)

2. วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเปิดมุมมองด้านการศึกษา จากระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุนเด็ก ครอบครัว ทั้งในระบบโรงเรียนและชุมชน กับผู้ทำงานด้านเด็กญี่ปุ่นโดยตรง

3. สถานที่ศึกษาดูงาน

3.1 อนุบาล Yotsuba Kindergarten

3.2 โรงเรียนประถม Nunose Primary School

3.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Matsubara Daisan J.High School

3.4 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Matsubara High School

3.5 มหาวิทยาลัยโอซาก้า คณะเด็ก

3.6 ศูนย์ให้การสนับสนุนการเลี้ยงเด็กแห่งอำเภอ Settsu

3.7 ศูนย์ให้การสนับสนุนการเลี้ยงเด็กในชุมชน Hiroba

3.8 สถานที่ฝึกงาน 3 แห่ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน Wakakusa,Aizenbashi,Daikoku

listmark ได้รับจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาในประเทศไทย

kouryu6_350-260

ในปี 2558 มีคณะจากญี่ปุ่นมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย 7 คณะ จำนวน 52 คน แบ่งเป็น คณะ Study Tour จากญี่ปุ่น 3 คณะ รวม 20 คน มาฝึกงานที่มูลนิธิฯ 3 คณะ 8 คน (คนญี่ปุ่น 7 คน คนบังกลาเทศ 1 คน) อาสาสมัครญี่ปุ่น มาช่วยงาน 7 คน 

ได้รับจัดการรายงานโครงการมูลนิธิฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2558 ทีมงานมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่น 2 ครั้ง จึงได้จัดรายงานเรื่องการดำเนินงานและกิจกรรมให้ผู้สนใจ รวม 7 ครั้ง